Tharunee Face Book Page
.jqug fukau idßhgo lÈu fldKavd fudaia;rhla
Aug 27, 2015 ,02.03 pm
hairstyle
.jqug fukau idßhgo lÈu fldKavd fudaia;rhla
jdia;= úoHdjg wkqj fodrla hkq l=ulao@
Aug 27, 2015 ,01.50 pm
door
jdia;= úoHdjg wkqj fodrla hkq l=ulao@
wÔ¾hg" nvmsmqug .=Kfok ;eô,s
Aug 27, 2015 ,12.53 pm
king-coconut
uq;%d msg lsÍug wmyiq whg .=K fohs' uq;%d msßiqÿ lrk .=Kh mj;S' wdydr reÑh we;s lrhs' ffjria frda. uÛyrjd,hs' Èhjeähdj we;s whg iqÿiqhs' ms<sld iE§u ke;s lrhs'
uu ne|,d nj oek oek;a fl,af,da mia‌fika tk tlfka jefâ'''


Aug 27, 2015 ,12.15 pm
robert-pattinson
ÿgqjka ukn¢k lvjiï foay ,la‍IKhkaf.ka wkQk ;dreKHh b;sß,d hk fld,af,la‌ fï ojia‌j, fyd,sjqâj, chflfy<s kxjkjd' ta fjk ljqrej;a fkfjhs Ü‌ú,hsÜ‌ Ñ;%mg ud,dfjka risl is;a jiÛhg .;a frdnÜ‌ meákaika'
uu ufyaIaf.ka m%isoaêfha iudj .;a;d


Aug 27, 2015 ,12.02 pm
pubudu-gamage
fï fjkfldg m%fõ.h Ñ;%mghg b;du;au fyd| m%;spdr ,efnkjd' uE; b;sydifha ud rÛmE pef,kac¾ia‌" iuk, ixjksh" mrdj¾:k lshk Ñ;%mgj,g;a jvd jeä by<u m%;spdrhla‌ ug ,efnkjd' tal .ek f,dl= i;=gla‌ ;sfhkafka·
john-abraham
Aug 27, 2015 ,11.33 am Views 19
lasantha-udukumbura
Aug 27, 2015 ,11.28 am Views 26
cletus-mendis
Aug 27, 2015 ,11.22 am Views 29
swarna-ranasinghe
Aug 27, 2015 ,11.19 am Views 41
maroons
Aug 26, 2015 ,02.24 pm Views 51
mesha-lagna
Aug 26, 2015 ,02.13 pm Views 68
why-astrology-predictions-wrong
Aug 26, 2015 ,02.08 pm Views 54
03-rooms-in-small-house
Aug 26, 2015 ,12.47 pm Views 57
bodhi-pooja
Aug 26, 2015 ,11.19 am Views 55
childbirth-after--mothers-problems
Aug 26, 2015 ,11.12 am Views 69
Star Of The Day
Wallpapers
Wallpapers
Wallpapers
Wallpapers
Bajra and Cauliflower Roti
Aug 26, 2015 ,03.00 pm
Bajra and Cauliflower Roti
Ingredients

3/4 cup grated cauliflower
1/2 cup bajra (black millet) flour
1 1/2 tbsp finely chopped spring onions whites
4 Essential Exercises for People with Bad Knees
Aug 26, 2015 ,02.47 pm
4 Essential Exercises for People with Bad Knees
Partial Squats. If you have bad knees, you may want to steer clear of deep squats. Poor form and muscular imbalance can make this movement risky. However, a partial squat can strengthen your knees.
Sanjay Dutt granted parole for daughter's surgery
Aug 26, 2015 ,02.30 pm
Sanjay Dutt granted parole for daughter's surgery
According to an official from the home department, the furlough is the right of the prisoner under which he gets 28 days of exemption in a year, while the parole is granted in extremely exceptional cases such as natural calamities, ill-health of prisoner or his family members. The parole is granted for 30 days and could be extended twice with 30 days each in a year.
5 body pains you should never ignore

Aug 24, 2015 ,01.47 pm
5 body pains you should never ignore <br>
Headaches happen, and most of the time there’s no cause for alarm. But if your headaches are at their worst the first thing in the morning, it’s worth investigating.
Dreams and interpretations
Aug 24, 2015 ,12.47 pm
Dreams and interpretations
There are numerous interpretations and explanations for dreams. Some individuals would sleep continuously if they can dream of the ones they are attracted to. It is believed that dreams are caused by one's hopes and aspirations. Before the conception of prince Siddhartha, queen Mahamaya saw a white elephant, carrying a white lotus in her dreams.
Here’s What Happened When I Used
Aug 22, 2015 ,01.46 pm Views 52
How to Make a Pumpkin Spice Latte a
Aug 22, 2015 ,01.42 pm Views 62
A Step By Step Guide To Relaxing An
Aug 22, 2015 ,01.31 pm Views 58
Highest paid actress in Hollywood
Aug 22, 2015 ,01.09 pm Views 53
5 Ways to Instill Optimism in Our C
Aug 19, 2015 ,04.29 pm Views 102
Super Summer Gazpacho
Aug 19, 2015 ,04.25 pm Views 117
4 Home Remedies For Restless Legs
Aug 19, 2015 ,04.13 pm Views 117
8 Great Benefits of Onions
Aug 19, 2015 ,04.08 pm Views 93
Veggie Fingers
Aug 15, 2015 ,12.33 pm Views 152
Moms Share Their Postpartum Depress
Aug 15, 2015 ,12.28 pm Views 97
Daily Horoscope
wf.daia;= 21
Aug 21, 2015 ,09.54 am
21-august-2015-daily-horoscope
fïI
LATEST GOSSIPS
uu ufyaIaf.ka m%isoaêfha iudj .;a;d


Aug 27, 2015 ,12.02 pm
pubudu-gamage
fï fjkfldg m%fõ.h Ñ;%mghg b;du;au fyd| m%;spdr ,efnkjd' uE; b;sydifha ud rÛmE pef,kac¾ia‌" iuk, ixjksh" mrdj¾:k lshk Ñ;%mgj,g;a jvd jeä by<u m%;spdrhla‌ ug ,efnkjd' tal .ek f,dl= i;=g
u;l Software Download ke
Aug 27, 2015 ,11.28 am
lasantha-udukumbura
W;=ï me;=ï krUk Tng jvd;a ióm pß;h fudllao' tl tl wh tl tl W;a;r foaú' yß ' ' ' ux fufyu wykakïfld' W;=ï me;=ï fg,s kdgHh Tnj jvd;a l=,au;a lrk pß;h fudllao@
ys; fyd|lug ó.uq .sh yeá
Aug 27, 2015 ,11.22 am
cletus-mendis
Th la,Sgia fukaäia bkakj fkao@ yßu ys; fyd| ukqiaihd' fj,djlg ysf;kjd la,Sgiaf.a ys; fyd| jeä o ukaod lsh,;a' la,Sgia jeämqru mK fmõfõ ÿIag pß;j,g' ta yskao la,Sgia tlal yeneyska l;d lr,d ke;s
lÜ lsõj;a WoÆ .Ejd
Aug 27, 2015 ,11.19 am
swarna-ranasinghe
uu rx.kfhka tla jqKq fg,s kdgH lsysmhlau fï ojiaj, rEmjdysksfha úldYh fjkjd' cd;sl rEmjdyssksfha ~Èßh fodaKs~ fg,s kdgHfha ydñfkaf.a pß;h" ysre àù tfla ~in| nndksia~ fg,s kdgHfha tu,skdf.a pß
iqm%Shd wfífialr


Aug 26, 2015 ,10.20 am
supriya-abeysekara
uf.a ñ;a;Kshf.a iy wïudf.a .S; msghkak fkd§ /l .kak'
LATEST NEWS
.skafkka ksji úkdYhs
ore mjq,u uy mdf¾

Aug 27, 2015 ,11.56 am
.skafkka ksji úkdYhs<br>ore mjq,u uy mdf¾
uqkao,u m%dfoaYSh f,alï fldÜ‌Gdihg wh;a uqla‌l=f;dvqjdj lcqj;a; .ïudkfha ksjila‌ .sksf.k uq¿ukskau úkdY úh'
kshx ;;a;ajhla‌ ksid je,slkao ck;djg
fndkak j;=r keye

Aug 27, 2015 ,11.46 am
kshx ;;a;ajhla‌ ksid je,slkao ck;djg<br>fndkak j;=r keye
fmdf<dkakrej je,slkao m%dfoaYSh f,alï fldÜ‌Gdihg n,md we;s kshx ld,.=Ksl ;;a;ajh fya;=fjka tu ck;dj mdkSh c, w¾nqohlg uqyqK md we;'
îu;a wfhl= we,g jeà ureg
Aug 27, 2015 ,11.42 am
îu;a wfhl= we,g jeà ureg
mdmeÈhlska .uka .;a mqoa.,fhl= yqx.u lKqleáh vn,a fndalal=j we,g  jeà ñh f.dia we;s nj yqx.u fmd,Sish mjihs'
facebook