Tharunee Face Book Page
fldKavh lemSu fyda ieliSu fid÷re w;aoelSula lrkak
Apr 18, 2014 ,02.07 pm
hair-cut
fldKavh lemSu fyda ieliSu fid÷re w;aoelSula lrkak
wdhq ld,h wjika ksfjil mÈxÑh iqÿiq kE
Apr 18, 2014 ,12.42 pm
inhospitable-home
wdhq ld,h wjika ksfjil mÈxÑh iqÿiq kE
ud¿ weUq,a ;sh,a rihs lÈuhs
Apr 18, 2014 ,12.05 pm
malu-ambulthiyal-recipe
ud¿ weUq,a ;sh,a rihs lÈuhs
Èhjeähdj jf.au .eiag%hsàia lrorhla
Apr 18, 2014 ,11.37 am
gastritis
Èhjeähdj jf.au .eiag%hsàia lrorhla
iqjfia ksod .ekSug bisjr Wmfoia‌
Apr 18, 2014 ,11.04 am
sleep
iqjfia ksod .ekSug fkdyels jqjfyd;a iqjm;a ksfrda.S Ôú;hla‌ f.ùu wiSreh' Èjd ld,fha ld¾hla‍Iu jev l< yela‌fla rd;%s ld,fha ,nk kskafoka ,efnkakd jQ úfõlfhks'
home
Apr 18, 2014 ,10.41 am Views 27
bollywood-gossip
Apr 18, 2014 ,10.29 am Views 24
anusha-damayanthi
Apr 18, 2014 ,10.19 am Views 35
buwani-chapa
Apr 18, 2014 ,10.10 am Views 37
sangeeth-and-udari
Apr 18, 2014 ,10.00 am Views 76
amanda-nilukshi
Apr 18, 2014 ,09.44 am Views 54
nayana-kumari
Apr 18, 2014 ,09.38 am Views 39
april-18-2014-daily-horoscope
Apr 18, 2014 ,09.14 am Views 90
match-your-horoscope
Apr 17, 2014 ,02.44 pm Views 114
good-your-lagna-new-year
Apr 17, 2014 ,02.31 pm Views 254
Star Of The Day
Wallpapers
Wallpapers
Wallpapers
Wallpapers
Spicy Seafood Recipe
Apr 18, 2014 ,12.04 pm
Spicy Seafood Recipe

Spicy Seafood Recipe
Ingredients
Best Super foods for Weight Loss
Apr 18, 2014 ,11.52 am
Best Super foods for Weight Loss
Superfoods build bones, prevent chronic diseases, improve your eyesight, and even keep your mind sharp. But did you know new evidence suggests these foods can also help you getand stayslim
Malinga to be the permanent captain of T 20-20
Apr 18, 2014 ,11.33 am
Malinga to be the permanent captain of T 20-20
Sri Lanka cricket Institute information reveals that Malinga is supposed to be the captain of T20-20 in future
 Kokis
Apr 11, 2014 ,03.00 pm
 Kokis
Ingredients

 800  g  Rice floor (i.e 800g raw rice pounded)
     Thick milk of 1 large coconut
 2    Eggs
 5-6  Desert Spoons  Salt Water
 3/4  Bottle  Coconut or Vegetable Oil
Aluth Avurudu Recipe: Asmi
Apr 11, 2014 ,12.47 pm
Aluth Avurudu Recipe: Asmi
Aluth Avurudu Recipe: Asmi is  another traditional Sri lankan recipe.lot of skills involved in this too. many Sri lankans do such recipe during the festival season
Malinga and Aussie girl in rickshaw
Apr 11, 2014 ,12.43 pm Views 51
Sri Lankan Style seafood Soup
Apr 11, 2014 ,12.26 pm Views 70
I am Lion hear me ROAR!
Apr 10, 2014 ,12.27 pm Views 52
Egg Noodles Sri Lankan Style
Mar 31, 2014 ,05.15 pm Views 225
Moments of love captured
Mar 31, 2014 ,01.56 pm Views 97
Will settle down in Matara - Nadees
Mar 31, 2014 ,01.46 pm Views 124
Watermelon cupcakes
Mar 19, 2014 ,02.32 pm Views 217
Chick Pea Rice
Mar 14, 2014 ,04.53 pm Views 251
The Straight Truth About Keratin an
Feb 22, 2014 ,12.04 pm Views 647
Daily Horoscope
wfma‍%,a 18
Apr 18, 2014 ,09.14 am
april-18-2014-daily-horoscope
fïI
LATEST GOSSIPS
flakaor .e<mqKd kï uu;a fu,yg ne|,d ) wkQId ou
Apr 18, 2014 ,10.19 am
anusha-damayanthi
wkQId ouhka;s olaI rx.k Ys,amskshla jf.au kegqï Ys,amskshla'
Tyq jHdmdßlfhla l,djg iïnkaO keye ) nqúks pdmd
Apr 18, 2014 ,10.10 am
buwani-chapa
nqúksf.a Ôúf;a mqxÑ mqxÑ fjkialï álla isoaO jqKd lsh,d wmsg wdrxÑ jqKd'
uu Wodßj hdÆ lr .;af; mEkaflala §,d ) ix.S;a ls
Apr 18, 2014 ,10.00 am
sangeeth-and-udari
mqxÑ ;srfhka tl;= jqKq iqkaor fmïj;=ka hqj<la .ek wmsg oek.kak ,enqKd'
k¿ fmïj;d pm,hs Æ

Apr 18, 2014 ,09.44 am
amanda-nilukshi
ueo f.or fg,s is;=jfï ii|rd f,iska fï Èkj, fm%ala‍Il ckdorhg m;a jQ wukaod ksÆla‍Is iy ckms‍%h k¿jl= fukau ksfõolhl= w;r ;sfnk fmï in|;dj oeka ryila fkfjhs'
wfma f.or r;= lÜ‌g mkskafka uy;a;hg
Apr 18, 2014 ,09.38 am
nayana-kumari
ks<shla‌ f,i iudcfha ckm%sh jkjdg wu;rj jHdmdßl la‍fIa;%fhkao khkd l=udß bÈßhg weú;a ;sfnkjd' ld¾h nyq, ù isák khkdg flaka;shkaf.a keoao'''@
LATEST NEWS
ujl rEu;a ÈhKsh ldud;=rhkag úls”fï cdjdrula fy<sfjhs
Apr 17, 2014 ,11.39 am
ujl rEu;a ÈhKsh ldud;=rhkag úls”fï cdjdrula fy<sfjhs
fldÜgdj m%foaYfha ujl ish rEu;a 14 yeúßÈ ÈhKsh iqfLdamfNda.S jdykj,ska meñfKk Okj;a jHdmdßlhkag wêl ñ,lg ñ,lr ;remfya fydag,aj,g f.khEug bv§fï isoaêhla ms<sn| cd;sl <udrla‍Il wêldßfha <ud yd ldka;d ld¾hdxYfha fmd,sia tallh mÍla‍IK mj;ajhs'
UNP uka;%S ;reKshlf.a mshhqrlska Wiaid ì;a;shg ;nd .=á wkS
Apr 17, 2014 ,11.32 am
<font face=UNP uka;%S ;reKshlf.a mshhqrlska Wiaid ì;a;shg ;nd .=á wkS"/>
tcdm m<d;a iNd uka;%Sjrhl= iy tcdm ysgmq kd.ßl uka;%Sjrhl= ;reKshlf.a mshhqrlska w,a,d Wiaid ì;a;shg fya;a;= lr myr ÿka njg fudrgquq,a, fmd,Sishg meñKs,s ;=kla ,eî ;sfí'
f*aianqla yryd flfrk <ud wmfhdack by<g
Apr 17, 2014 ,11.27 am
f*aianqla yryd flfrk <ud wmfhdack by<g
<ud wdrlaIK wêldßh wk;=re yÛjhs
facebook